VAKIF SENEDİ

ULUSLARARASI İSLÂM DÜŞÜNCE VAKFI RESMÎ SENEDİ


[26.06.2019]


BAŞLANGIÇ:
Bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı ULUSLARARASI İSLÂM DÜŞÜNCE VAKFI'dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde olup, adresi; Şenyuva Mah. Mucize Cad. No:9 Beştepe-ANKARA'dır. İl içi adres değişikliği yönetim kurulu kararıyla mümkündür. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3- İslam’ın ana kaynaklarını esas alarak; insanı, toplumu ve evreni bütün olarak gören bir bakış açısıyla, disiplinler arası yöntem ve bilimsel metodlar kullanılarak İslam toplumlarına ve insanlığa bilgi, düşünce ve değer üretmek; üretilen bu bilgi ve düşünceler doğrultusunda başta usul ve makâsıd olmak üzere, dünyadaki ilmi çalışmaları yakından takip ederek karşılıklı ilişki ağını oluşturmak, Türkiye’de üretilen bilgi ve düşünce mirasını başta İslam dünyası olmak üzere ilgili kamuoyu ve ilmî merkezlerle paylaşmak; İslam dünyasındaki yetkin kişilerle ortak zeminde sorunlara çözüm üretmek, genç yeteneklerin ilmî çalışmalarına katkı yapmak, ilmî toplantılar düzenlemek, araştırmalar yapmak, yayınlamak ve bu amaçlar doğrultusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Vakfın faaliyetleri ile vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler;
a) Yurt içinde ve yurt dışında gayesini gerçekleştirmek için üniversite, okul, her seviyede akademi, enstitü, kültür merkezi, eğitim merkezi, sosyal tesis ve kurs benzeri eğitim kurumları ve tesisleri, kurmak, işletmek, kurulu olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak desteklemek.
b) İslam düşüncesi, İslami ilimler, İslam kültür ve medeniyeti, İslam sanatları ile ilgili kaynak kitapların, Türkçe ve diğer dillerdeki eserlerin tercüme, telif, basılı, sesli, görüntülü, dijital ve süreli yayınların basım, yayım ve dağıtımını yapmak.
c) Yurt içinde ve yurt dışında İslam Düşüncesi, İslami İlimler, İslam kültür ve medeniyeti, İslam sanatları ile ilgili konularda konferans, seminer, açık oturum, kongre, sempozyum ve panel gibi eğitim, öğretim ve kültürel çalışmalar düzenlemek ayrıca bu konularda yapılacak ilmî toplantılara katılmak.
d) Lisans, Lisansüstü seviyesinde akademik ders programları ve yarışmalar düzenlemek, derslerde ve yarışmalarda başarılı olanlara sertifika ve ödüller vermek.
e) Konularında uzmanlık sahibi kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu araştırmaları, telif eserler ve tercümeler yaptırmak, yapılan bu tür çalışmaları desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü ve dijital yayınlar halinde yayınlamak.
f) İlim ve fikir adamı olmaya talip yetenekli ve başarılı öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak için ihtisas kursları açmak, gerekli gördüğü kişilere karşılıksız burslar tahsis ederek her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. Bu amaçla misafirhane, lokal, öğrenci yurdu vb. tesisler açmak ve işletmek.
g) Gayesi doğrultusunda her türlü süreli-süresiz yayın faaliyetinde bulunmak, basın yayın kuruluşlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler, radyo ve TV gibi yayın kuruluşları için programlar hazırlamak, internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak.
h) Gayenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kütüphane, dokümantasyon merkezi oluşturmak; çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, dergi, gazete, bülten ve broşür gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak.
i) Gayenin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
j) Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında ayni ve nakdi yardım toplamak, kampanyalar düzenlemek, toplanan ayni ve nakdi yardımları vakfın amaçlarına uygun hizmetlere tahsis etmek. Bu amaçla ayni, nakdi, şartlı ve şartsız her türlü bağışı kabul etmek.
k) Zekâtları ve fitreleri kabul etmek, bunları dinen verilmesi gereken yerlere sarf etmek, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek.

İŞ BİRLİĞİ VE PAYDAŞLAR:
a) Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için, 5072 sayılı kanuna aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği ve organizasyonlar yapmak, ortak projeler yürütmek, platformlar oluşturmak, bu alanlardaki çalışmalara aynî ve nakdî destek sağlamak.
b) Gerek görülmesi halinde, ilgili mercilerden izin almak suretiyle yurt dışında kurulmuş vakıf, dernek veya kuruluşlara üye olmak, bunlarla iş birliği yapmak, uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açmak.
c) Yurt içinde ve yurt dışında İslami ilimler alanında veriler elde etmek ve buna göre çalışmaları şekillendirmek amacıyla üniversite, enstitü, okul, araştırma ve geliştirme birimleri (AR-GE) ile ortak program, proje ve faaliyetler yürütmek, bu ve benzeri eğitim ve araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlara maddi destekte bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER VE YETKİLERİ:
Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi, ticari, sınai işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000₺'dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Vakıf mütevelli heyeti; bu vakıf senedinin sonunda adı ve soyadları yazılı kurucularla, daha sonra mütevelli heyeti kararıyla, mütevelli heyeti üyeliğine alınanlardan müteşekkildir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya en az beş mütevelli heyet üyesinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

Üst üste üç mütevelli heyet toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan veya vakfın gayesine aykırı hareket eden mütevelli heyet üyesinin üyeliği yönetim kurulunun talebi üzerine mütevelli heyet toplantısına katılan üyelerin üçte ikisi (2/3) çoğunluğunun kararı ile sona erer.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
i) Mütevelli heyetten ayrılanların yerine mütevelli heyeti üyeliğine teklif edilenler hakkında karar vermek, mütevelli üyeliği şartlarını taşımayanların üyeliğinin sona ermesine karar vermek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip üç (3) ay içinde yapılır.
Mütevelli heyet olağan toplantısı, yönetim kurulunun çağrısı üzerine her yıl, yılın ilk altı (6) ayı içerisinde gerçekleştirilir.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7 ) gün önce taahhütlü mektupla üyelere bildirilir veya üyelere imza karşılığı da tebliğ edilebilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için toplantı nisabı üye tam sayısının dörtte üçüdür (3/4). Karar yeter sayısı ise üye tamsayısının üçte ikisidir (2/3).

YÖNETİM KURULU:
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe üç (3) yıllığına kendi içinden veya dışarıdan seçilecek yedi (7) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş (5) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür atar, vakfın yardımcı birimlerini oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç (3) yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca iki (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine sırasıyla yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyet üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:
MADDE 16- İslami ilimler alanında eser vermiş, uzmanlaşmış, çevresinde iyi ahlak ve davranışlarıyla tanınmış kişilerden teşekkül eder. Yüksek istişare kurulunun teşekkülü için yönetim kurulu isim teklifinde bulunabileceği gibi, mütevelli heyet de, re'sen yüksek istişare kurulu üyeliği niteliğine sahip kişileri üyeliğe kabul eder. Yönetim kurulunun teklif ettiği adayların üyeliklerini onaylar. Yüksek istişare kurulu üyeleri, mütevelli heyet toplantısına katılabilir, görüş bildirebilir fakat oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu lüzum gördüğü hallerde yüksek istişare kurulu üyelerini ferden veya topluca ilmi danışmalarda bulunmak üzere davet edebilir; gerekli masraf ve harcamaları yapar.

GENEL MÜDÜR:
Madde 17- Vakıf genel müdürü, mütevelli heyeti üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel müdür, vakfın faaliyetlerini stratejik plan ve bütçeye bağlı yürütür. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulunca alınan kararları uygular ve heyetçe/kurulca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca yeteri kadar birim yöneticisi ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 19- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3) vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın sona ermesi anındaki mütevelli heyetçe tespit edilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra, aynı veya yakın gayeli bir vakfa devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1. Mehmet GÖRMEZ
2. Mehmet Fevzi MUTLU
3. Mehmet Akif ERSİN
4. Mustafa SARIBIYIK
5. İsmail PALAKOĞLU

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Mehmet Akif ERSİN ve Mehmet Fevzi MUTLU münferiden veya birlikte yetkili kılınmıştır.
Geçici Madde 3- Vakfın kurucu mütevelli heyet üyelerinin isim ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Mehmet GÖRMEZ
2. Mehmet Fevzi MUTLU
3. Mehmet Akif ERSİN
4. Mustafa SARIBIYIK
5. İsmail PALAKOĞLU
6. Muttalip ÜNLÜER