VAKFIMIZIN GAYESİ


a) Bilgi, düşünce ve değer üretmek İslâm’ın ana kaynaklarını esas alarak insanı, toplumu ve evreni bütün olarak gören bir bakış açısıyla disiplinler arası yöntem ve bilimsel metotlar kullanıp İslâm toplumlarına ve insanlığa bilgi, düşünce ve değer üretmek.

b) İslâm düşüncesinde metodoloji, usûl, makâsıd ve ahlâk eksenli çalışmalar yap(tır)mak İslâm düşüncesinin bütünlüğünü ve tutarlılığını, İslâmî ilimlerin yenilenmesini ve işlevselliğini dikkate alan bir usûl ile geleneksel mirasın etkin bir şekilde okunması, makâsıdın müstakil bir ilim olarak dinin tüm gaye ve maksatlarını kapsayacak şekilde yeniden yorumlanması, usûl ve metodolojiye dair yeni düşünce ve bilgi üretmek amacıyla İlmî referans değeri yüksek çalışmalar ve araştırmalar yap(tır)mak. ‘Ahlâk’ ve ‘değer’ konusunu bütün bunlara öncelemek.

c) Üretilen bilgi ve düşünce mirasını insanlıkla paylaşmak Üretilen bilgi ve düşünce mirasını başta İslâm dünyası olmak üzere ilgili kamuoyuyla ve ilmî merkezlerle paylaşmak; bu gayeye matuf yayınlar yapmak.

d) Faaliyet alanlarına özgü karşılıklı ilişki ağı oluşturmak Başta usûl ve makâsıd olmak üzere dünyadaki ilmî çalışmaları yakından takip ederek karşılıklı ilişki ağını oluşturmak. İslâm dünyasındaki yetkin kişilerle/kuruluşlarla ortak zeminde sorunlara çözüm üretmek.

e) Genç yeteneklerin ilmî çalışmalarına katkı yapmak Genç yeteneklerin; ilmî birikimlerine katkıda bulunacak ihtisas programları ile anlama, yorumlama ve yüksek bilgi üretme becerilerini geliştirmeye yönelik ilmî etkinlikler düzenlemek; bu gayeler doğrultusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.