info@ide.org.tr

DERS PROGRAMI

İDE AKADEMİ

1- İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NAZARİ İLİMLER

 • İslam Düşüncesinin Teşekkülü ve Gelişimi: Dönemler ve Problemler
 • Metafiziksel “İyi” den “Değer”e Ahlakın Yolculuğu
 • İslam dünyasında Matematiksel bilimlerin ortaya çıkışı ve matematiksel
 • Felsefenin İslam Dünyasına Girişi
 • Tahkik: Fahreddîn er-Râzî ve Yeni-Eş‘arîlik
 • Mücahede Yönteminin Metafiziğe Dönüşmesi ve Ekberîlik
 • Kelam Geleneğinin Teşekkülü ve Erken Dönem Kelamında Yöntem
 • Burhan Teorisi
 • Felsefî Doğa ve Ahlak Teorisi
 • Kelami Ontoloji
 • Felsefî Ontoloji
 • Tahrir: Matematik Bilimlerde Yenilenme
 • Gazzâlî: Kuşku, Yöntem ve Eleştiri
 • Antinomileri Aşmak: Felsefe Yolculuğu (Orta seviye sorunları tespit eden bir konuşma…)
 • İslam Düşüncesi Geleneğinde Bilimlerin Birliği ve Tasnifi –I-IV
 • Antinomileri Aşmak: Felsefe Yolculuğu (Orta seviye sorunları tespit eden bir konuşma…)
 • Arayışlar Döneminde Aklî İlimler
 • Arayışlar Dönemi ve Islah Hareketleri
 • Muhasebe Dönemi: Kadimle Yüzleşme
 • Panel: Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesi: İmkanlar ve Zaaflar

 

2- İSLAM DÜŞÜNCESİNDE USUL ve METODOLOJİ

 • Metodoloji’de Kurucu Metinler- Prof. Dr. Mehmet Görmez
 • Tefsir ve Tevil Usulü- Prof. Dr. Mehmet Paçacı
 • Sünnet- Siret Usulü- Prof. Dr. Bünyamin Erul

 

3- USUL VE MAKÂSID

 • Usul-i Fıkıhta Kavram Analizi
 • İslâmî İlimlerde Usûl Tarihi
 • Usulde İstinbat ve İçtihat Yöntemi
 • Bir ilim Olarak Makâsıd
 • Er-Risale (İmam Şâfi), el-Mustasfa (İmam Gazâli)
 • Usul-i Fıkıhta Kaynaklar- Kuran- Sünnet- İcma- Kıyas- İstihsan- Maslahat – Örf
 • Modernleşme Sürecinde Usul ve Makâsıd Söylemi
  - Osmanlı Çevresi- Mecelle ve Usul
  - Mısır ve Arap Dünyası
  - Kazan ve Türk Dünyası
  - Hint Alt Kıtası
 • Usul-i Fıkıhta Tecdid Arayışları
  - Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur- Perşembe
  - Doç Dr. Oğuzhan Tan- Cumartesi

 

4- SOSYAL GERÇEKLİK DÜNYASI - Dr. Necdet Subaşı

 • Yeni Bilme Biçimleri
 • Modern Dünya Bilgisi
 • Dünyanın Dertleri
 • Din Okur Yazarlığı
 • Yazma Deneyimleri

 

5- AKADEMİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ – Doç. Dr. Bekir Gür

Seminer Planı Hafta - Konu

 1. Seminerintanıtımı
 2. Creswell, Bölüm 1 (Araştırma Yaklaşımının Seçimi)
 3. APAstili&Zotero
 4. Creswell, Bölüm 2 (LiteratürTaraması)
 5. Verikaynakları
 6. Creswell, Bölüm 3 (KuramlarınKullanımı)
 7. Creswell, Bölüm 4, 5 (Yazma Stratejileri ve Etik Hususlar,Giriş)
 8. Creswell, Bölüm 6, 7 (Amaç Cümlesi, Araştırma Soruları veHipotezler)
 9. Creswell, Bölüm 8 (NicelYöntemler)
 10. Creswell, Bölüm 9 (NitelYöntemler)
 11. Creswell, Bölüm 10 (KarmaYöntemler)

 

OKUMALAR:

 Seminer kitabı olarak Creswell’in kitabını takip edeceğiz. Orijinalini veya Türkçe çevirisini takip edebilirsiniz:

 Creswell, J. W. (2014). Researchdesign: Qualitative, quantitativeandmixedmethodsApproaches (4th edition). ThousandOaks, CA: SAGE. Creswell, J.W. (2013). Araştırma deseni: Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

 APA stili, sosyal bilimler alanında en yaygın kullanılan akademik yazım stilidir. Orijinaline veyahut Türkçe çevirisine başvurabilirsiniz:

 APA. (2009). Publication manual of the American Psychological Association, 6th edition. Washington, DC: American Psychological Association.

 APA. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu-6. Basım’ın Türkçesi. (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınevi.

 APA stili hakkında online bilgiye ulaşmak için, aşağıdaki iki sayfayı kullanabilirsiniz. Kaynaklar arasında herhangi bir çelişki söz konusu olması durumunda, APA Yayın El Kitabı esas alınmalıdır:

 Paiz, J., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M.,…Keck, R. (2010, May 5). General format. Retrieved from https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_styl e_guide/general_format.html

 Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kurallar. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 İleri Okumalar

 Aşağıdaki araştırma yöntemleri kitaplarına başvurmanız tavsiye edilir:

 Babbie, E. R. (2016). Thebasics of socialresearch (7thedition). Boston, MA, USA: Cengage Learning.

 Maxwell, J. A. (2013). Qualitativeresearchdesign: An interactiveapproach (Third edition). ThousandOaks, CA: SAGE.

 Neuman, W. L. (2009). Socialresearchmethods: Qualitativeandquantitativeapproaches (7th edition). Boston: Pearson.

 Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara: Seçkin.

  

İDE ATÖLYE 

 1. .el-MUVAFAKÂT (ŞATIBÎ) OKUMALARI- Prof. Dr. Mehmet Görmez
 2. .KURUCU METİNLERİN MUKADDİMELERİ- Prof. Dr. Mehmet Görmez
 3. .HADİS METODOLOJİSİ- Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
 4. .el- MUSTASFÂ (GAZÂLÎ) OKUMALARI- Doç Dr. Hasan Hacak